چرا پرورش مهارت ها در دنیای امروز از آموزش آکادمیک پیشی گرفته است؟

پرورش چیست و چه تفاوتی با آموزش دارد؟

با نگاهی به نسل های هر جامعه خواهیم دید که در هر جامعه، سه نسل وجود دارد. اولین نسل، نسلی است که در مرحله ی کودکی و نوجوانی به سر می برد و از نظر توانایی فکری و جسمی و مهارت های ذهنی و عملی به آن مرحله از رشد نرسیده است که وارد حوزه های اندیشه و عمل شود. نسل دوم، نسلی است که سن ۲۰ تا ۶۰ سال را می گذراند. آنها افرادی هستند که در بخش ها و سازمان های مختلف جامعه مشغول به کارند. سومین نسل، نسلی است که سال های فعالیت و خدمت خود را پشت سر گذاشته و دوران بازنشستگی و سالمندی را می گذراند. این سه نسل در تمامی جوامع به صورت طبیعی کنار هم بوده و هستند…

 

ولی همیشه نسل اول، یعنی نسل کودک و نوجوان با گذشت زمان به نسل بالغ تبدیل می شود و به تدریج جای نسل دوم را در امور کشوری و تصمیم گیری می گیرد. این نسل به محض بلوغ، عهده دار    اداره ی جامعه خواهد شد و در بخش هایی همچون صنعت، کشاورزی، ارتش، خدمات اقتصادی، بهداشتی و مانند این ها مشغول به کار می شود. از آنجا که اشتغال در این امور نیازمند تخصص و مهارت های کافی است، بخش مهمی در هر جامعه وجود دارد که وظیفه اش آماده نمودن کودکان و نوجوانان جامعه برای آینده است. این بخش همان ” آموزش و پرورش” است. وظیفه ی آموزش و پرورش در یک جامعه بر آوردن نیازهای فوری و روزمره ی بشر همچون آب، غذا و آموزش صرف … نیست؛ بلکه باید کودکان و نوجوانان را برای ورود به جامعه در آینده آماده نماید.

با توجه به اهمیت و وظیفه ی خطیری که به عهده ی نهادهای آموزشی و پرورشی می باشد، چنین برنامه هایی باید تمام عناصری را که برای رسیدن به کمال فردی و جمعی لازم است در برگیرد و انسانی کامل را بپروراند. به عبارت دیگر آموزش و پرورش باید تمامی نیازهای فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بشر را برآورده سازد. البته علم و دانشی که بتواند توانایی ها و مهارت های انسان را افزون نماید فقط در مدرسه فراگرفته نمی شود؛ بلکه تمامی اجزای یک جامعه و آموزشهای گوناگون نیز می توانند در این مهم نقش بسزایی ایفا نمایند.

مدل ۴h دانشگاه IOWA به خوبی میتواند از منظری دیگر پاسخ مناسبی به سوال مقاله باشد.
final

چرا پرورش از آموزش اهمیت بیشتری دارد؟

در آغاز به این نکته توجه کنید که حیوانات برای آنکه به حیوان بودن خود برسند آنقدرها نیازی به یادگیری ندارند. یک سگ بالاخره یک سگ خواهد شد و یک گربه، یک گربه. اما انسان باید انسان شدن را بیاموزد و در غیر اینصورت احتمالاً به حیوانات شبیه تر است تا به انسان ها.

ازین روی است که در خصوص رشد و توسعه و تکامل انسان، مسئله پرورش از اهمیت خاصی برخوردار میباشد.

به همین دلیل است که کار پرورش در حقیقت، کسب تجربیات، مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد است، و به همین دلیل انسان باید در هفت زمینه مختلف رشد کند. خالی از لطف نیست که با این مراحل رشد آشنا شوید:

  1. رشد فیزیکی یا مادی
  2. رشد روانی اجتماعی
  3. رشد احساسی، عاطفی و جنسی
  4. رشد ادراکی
  5. رشد اخلاقی
  6. رشد روابط انسانی
  7. رشد شخصیتی

تقریباً همه این موارد رشدی که بیان شد در حدود ۱۸ تا ۲۰ سالگی به غیر از رشد روانی و اجتماعی متوقف می شوند. به این دلیل است که کار پرورش کاری است که من و شما در ارتباط با فرزندانمان تا حدود ۱۸ سالگی داریم. بعد از آن مسئله آموزش آکادمیک گر چه از قبل آغاز شده، اهمیت بیشتری پیدا می کند.

———————————————

امین زندی، روانشناس بالینی

مدرس حوزه انسان و ارتباط

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply