Entries by امین زندی

چرا پرورش مهارت ها در دنیای امروز از آموزش آکادمیک پیشی گرفته است؟

پرورش چیست و چه تفاوتی با آموزش دارد؟ با نگاهی به نسل های هر جامعه خواهیم دید که در هر جامعه، سه نسل وجود دارد. اولین نسل، نسلی است که در مرحله ی کودکی و نوجوانی به سر می برد و از نظر توانایی فکری و جسمی و مهارت های ذهنی و عملی به آن […]