پر خوری عصبی

پر خوری عصبی پر خوری عصبی مانند اختلال بی اشتهایی عصبی جز اختلال های خوردن محسوب می شود با این حال این دو اختلاا با یکدیگر تفاوت دارند…

بی اشتهایی عصبی

اختلال های خوردن: بی اشتهایی عصبی اختلال های خوردن از بیماری های شایع در بین نوجوانان و جوانان به خصوص در بین دختران است که شامل بی اشتهایی…