اختلال های خلقی

اختلال های خلقی اختلال های خلقی شامل آشفتگی در حالتهای خلق و خو و حالت های هیجانی فرد است که شدت و ضعف در آن وجود دارد و شکل بروز آن به…