دلیریوم

دلیریوم دلیریوم یا در اصطلاح دلیریوس حالتی گذرا است و افرادی که به این حالت دچار می شوند هشیاری خود را موقتی از دست می دهند و در اصطلاح…